Zakres usług

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną przede wszystkim w zakresie:

Prawa cywilnego, w tym m.in.:

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego m.in. o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności nieruchomości,
  o naruszenie posiadania, postępowanie wieczystoksięgowe
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Prawa rodzinnego, w tym mi.in.:

 • sprawy o podział majątku
 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy o alimenty (między małżonkami, alimenty dla dzieci)
 • sprawy związane z ograniczeniem władzy rodzicielskiej, pozbawieniem władzy rodzicielskiej, wykonywaniem kontaktów z dziećmi
 • sprawy dotyczące ustalenia pochodzenia dziecka
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Prawa spadkowego, w tym m.in.:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy bądź z testamentu
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o zachowek

Prawa karnego, w tym m.in.:

 • obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych i w sprawach o wykroczenia
 • udział w postępowaniu przygotowawczym, udział w przesłuchaniach na policji
 • obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym, w tym sporządzenie wniosków o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, odpowiedzi na akty oskarżenia, apelacji, zażaleń, kasacji itp.
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym m.in.:

 • sprawy o uznanie rozwiązania umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o zapłatę wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych (odprawy, premie, wynagrodzenie w godzinach nadliczbowych)
 • sprawy o mobbing i dyskryminację
 • sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
 • sprawy dotyczące rent, emerytur
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Prawa administracyjnego, w tym m.in.:

 • reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi
 • odwołania od decyzji administracyjnych
 • skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego